Gwasanaeth yr iaith Gymraeg / Welsh language service

Rydym wedi sefydlu tîm penodedig yn ein canolfan alwadau yn Merthyr Tudful er mwyn i chi siarad â ni yn Gymraeg dros y ffôn. Gall y tîm gefnogi cwsmeriaid EE a drafod brandiau cymynroddion , ond yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau system, methu delio ag ymholiadau Band Llydan cartref EE.

Os ydych yn gwsmer EE , neu â diddordeb mewn ymuno ag EE, a hoffwch ein tîm Cymraeg eich ffonio:

  • yrru neges testun CYMRAEG neu WELSH i 150, neu llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi o fewn 48 awr.

Os oes angen i siarad gyda ni nawr, ffoniwch 150. Nodwch na allwn warantu siaradwr Cymraeg wrth ffonio 150 yn uniongyrchol.

We’ve set up a dedicated team in our Merthyr Tydfil call centre so you can talk to us in Welsh over the phone. The team can support EE and our legacy brand customers however due to system limitations they’re unable to support EE Home Broadband queries.

If you’re an EE or legacy brand customer, or interested in joining EE and you’d like our Welsh team to call you:

  • text WELSH or CYMRAEG to 150, or fill out the form below and we’ll contact you within 48 hours.

If you need to speak to us right now, please call 150. Please note we cannot guarantee a Welsh-speaker when calling 150 directly.

Ffurflen / Form

Noder: Rhaid i chi gwblhau pob maes sydd wedi ei nodi â *

 

Note: You must complete all fields marked*

Pwy yw eich cynllun gyda? / Who is your plan with?
Pa help sydd ei angen? / What do you need help with?

(Peidiwch â chyflwyno gwybodaeth sensitif neu bersonol megis eich atebion diogelwch cyfrif neu wybodaeth daliad.)

(Do not submit sensitive or personal information such as your account security answers or payment information.)

information I gyflwyno'r ffurflen mae angen i ni wirio nad ydych yn robot, drwy ddefnyddio Captcha. Mae hyn yn gofyn i chi ddefnyddio rhywfaint o ddata. Os gwelwch yn dda ychwanegwch at eich lwfans data neu cysylltwch drwy ddiwifr / To submit the form we need to check you're not a robot, using Captcha. This requires you to use some data. Please top up your data allowance or connect via WiFi